Současnost obce

Ke konci osmdesátých let došlo ve společnosti k převratným změnám díky mezinárodní situaci a dohodám mezi mocnostmi. Běh událostí se dotkl i života v naší obci. Nepodařilo se však rozpoutat politické násilí, jako tomu bylo jinde. Na malé vesnici se lidé dobře znají po celé generace a není třeba se zviditelňovat jinak. Většina lidí vždy hodnotila a hodnotí občany podle toho, co vykonají pro obec, jak žijí a jak se chovají. Nepotřebují k tomu politická kriteria. Průběh těchto událostí opět popsal kronikář.

17. listopad 1989 - Pro mnohé z nás znamenaly události po 17. listopadu procitnutí, bolestné procitnutí. Tím spíš, že drtivá většina našich občanů se tak či onak na vzniku této situace podílela svým mlčením. Nastaly ohromné změny ve vedoucích funkcích našeho státu. Byla zrušena vedoucí úloha KSČ, zakotvená v Ústavě, zrušeny milice, odstoupil generální tajemník KSČ Miloš Jakeš, předseda vlády Adamec, celá vláda i president republiky Gustáv Husák. Novým předsedou vlády byl zvolen p. Čalfa, tajemníkem KSČ, avšak jen na krátkou dobu, Karel Urbánek. Po jeho odstoupení převzal funkci p. Adamec. Novým presidentem se stal 29. prosince pan Václav Havel. Začíná se obnovovat demokracie a svoboda, která byla po dlouhá desetiletí jen frází. Zaniká oslovování soudruhu a navracíme se k oslovování pan - paní. Znovu se hlásíme k odkazu prvního presidenta a zakladatele naší republiky T. G. Masaryka. Otevíráme brány na západ a budeme usilovat o návrat do Evropy. V celém státě se zakládají Občanská fóra, která se stávají hlavní politickou silou ve státě. Svým vlivem dávají podnět k odvolávání vedoucích činitelů, ředitelů atd. - vesměs členů KSČ.

V naší obci, i když byla provedena beseda se zástupci Občanského fóra z Hradce Králové, se tato nová organizace nezaložila. Změna nastala pouze ve složení MNV. Po 31. letém funkčním období z funkce předsedy odstoupil ze zdravotních důvodů Miroslav Jarkovský, který má nemalou zásluhu na rozvoji a rozkvětu naší vesnice. Dále odstoupil poslanec a člen rady pan Vítězslav Malý. Rovněž jeho práce v národním výboru byla přínosem pro naši obec. Na plenárním zasedání 29. prosince byl do funkce předsedy MNV zvolen Josef Macek, dosavadní tajemník.

Při dalších volbách do obecního zastupitelstva byl starostou zvolen pan Josef Zemánek a zástupcem starosty pan Dr. Milan Pavelka. Do čela obce tito funkcionáři byli zvoleni i při posledních volbách. Nové zastupitelstvo čekalo mnoho neobvyklých úkolů a závažných rozhodnutí. Určitou brzdou bylo a je nedostatek finančních prostředků, které má obec k dispozici. Daňová výtěžnost z obce je minimální, protože chybí podnikatelské subjekty a pokud zde jsou, daně odvádějí v jiných obvodech. Přesto však se podařilo odkoupit od Jednoty v rámci privatizace budovu prodejny, zmodernizovat jí a zachovat prodej základních potravin a potřeb v obci. Byla zmodernizována telefonní síť v obci, podařilo se do obce zavést vodovod. Byly vyasfaltován místní komunikace a byly opraveny chodníky ve středu obce. Po létech chátrání se podařilo obnovit veřejnou zeleň, vysázet nové růže ve středu obce. V letošním roce byla značným nákladem zmodernizována budova obecního úřadu a opraven obecní byt. V Králově Lhotě poprvé bylo upraveno noční osvětleníkostela sv. Zikmunda a pomníků v obci. V roce 2001 byly zahájeny intenzívní práce na vybudování plynové přípojky do obce.

V roce 1987 bylo uspořádáno setkání rodáků obce při příležitosti odhalení pamětní busty akademického sochaře Karla Hladíka, slavného rodáka z naší obce. Po třinácti letech se obdobná akce opakuje. Je to příležitost k tomu, aby se občané, rodáci a přátelé Královy Lhoty seznámili s její slavnou historií i úspěšnou současností.

ROK 2000
Stručný přehled událostí: 
 
ROK 2001
Stručný přehled událostí: 
 
ROK 2002
Stručný přehled událostí:
 
Kandidát č. Jméno Příjmení Hlasů
1 Pavel Malý   54
2 Růžena Macháčková 25
3 dr. Milan Pavelka 87
4 Jolana Vaníčková 42
5 Eva Vítková 31
6 Mgr. Zbyněk Mokrej    85
7 Vlastimil Zemánek      45
8 Jaroslava Šlorová        7
9 Josef Zemánek          83
10 Patrik Benc               23
11 Jiří Novák                89
12 Ing. Ludvík Prát        85
13 Jiří Kašpar ml. 51
            Nové zastupitelstvo:
Pavel Malý
Dr. Milan Pavelka
Mgr. Zbyněk Mokrej
Josef Zemánek
Jiří Novák
Ing. Ludvík Prát
Jiří Kašpar ml.
           
 
Starostou zvolen 4 hlasy Josef Zemánek, místostarostou byl zvolen 4 hlasy JUDr.Milan Pavelka
 
Strana Hlasů
KDU-ČSL, US-DEU  31
ČSSD  18
ODS                                         16
KSČM   15
Strana venkova    8
Cesta změny             3
ČSNS  2

Po jednom hlasu obdržely tyto strany: Albínova pol. Strana, Humanistická aliance, Naděje, Strana zdravého rozumu, RSČ, Sdružení nezávislých

 
Druhé kolo voleb proběhlo 1. a 2. 11. a přišlo 61 voličů, kteří nejvíce hlasů odevzdali ing. Václavě Domšové ze Sdružení nezávislých a to 46 hlasů, na druhém místě byl MVDr. František Bartoš za KDU-ČSL a ten obdržel 15 hlasů
  
 
ROK 2003
Stručný přehled událostí:
 
  
ROK 2004
 
Stručný přehled událostí:
 
 
ROK 2005
 
Stručný přehled událostí:
 
  
ROK 2006
 
Stručný přehled událostí:
 
  
ROK 2007
 
Stručný přehled událostí:
 
 
ROK 2008
 
Struční přehled událostí:
 

Vytisknout