pondělí 2. říjen 2023

Obecně závazná vyhláška č.2/09 o dodržování veřejného pořádku


Zastupitelstvo obce Králova Lhota vydalo dne 04. 03. 2009 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ČÁST I.
Úvodní ustanovení
 

1) Předmět úpravy
a) tato obecně závazná vyhláška usměrňuje činnost a chování občanů k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku.

b) povinnost udržovat veřejný pořádek a plnit povinnosti k zjištění a udržování čistoty, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, které se zdržují nebo podnikají na území obce

 

ČÁST II.
Veřejný pořádek

 

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo by mohly být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou zejména

a) znečišťování veřejných prostranství a veřejně prospěšných zařízení

b) porušování nočního klidu v době od 23.00 do 06.00 hodin

c) jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace a parkoviště (jde především o prostory veřejné zeleně a chodníky)

d) stání motorových vozidel na veřejných prostranstvích a obecních plochách, které by bránilo průjezdu ostatních vozidel nebo průchodu chodcům

e) volný pohyb drůbeže a zvířat

ČÁST III.
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou podle ust. § 34 zákona 128/2000 Sb. v obcích ve znění pozdějších předpisů: Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostrou. V obci Králova Lhota se především jedná o všechny chodníky, záhony po obci, zelené pruhy mezi silnicí a domy, místní komunikace, parky za požární nádrží, v okolí kostela a pomníků, prostory před hostincem a v okolí prodejny.

ČÁST IV.
Udržování čistoty a užívání zařízení obce

a) držitel nebo jiná osoba, která doprovází zvíře, je povinna odstranit bez zbytečných průtahů exkrementy způsobené zvířetem na veřejném prostranství, jinak se dopouští přestupku dle ustanovení § 47 zákona o přestupcích

b) veřejnou zeleň je dovoleno užívat způsobem, který odpovídá charakteru a účelu k jakému je zeleň určena. Při jejím užívání nesmí docházet k jejímu poškozování, ničení a odcizování

c) na plochách veřejné zeleně je zejména zakázáno trhat květiny, trhat plody a olamovat (ořezávat) větve okrasných dřevin a stromů

d) na travnaté plochy není dovoleno umisťovat přípojná vozidla např. karavany, přívěsné vozíky, maringotky apod. a připevňovat je ke stromům či jiným zařízením obce.

e) na stromy a dřeviny je zakázáno připevňovat plakáty, různé značky a jiné předměty.

f) plakátování je povoleno jen na vyhrazeném místě obce tj. na plakátovací tabuli, která se nachází na druhé straně silnice před prodejnou. Není dovoleno umísťovat jakákoliv oznámení či plakáty na čekárny, na kontejnery určené pro odpad, na budovy obce, na sloupy veřejného osvětlení apod.

g) zařízení obce jsou předměty, které slouží potřebám veřejnosti. Zejména se jedná o lavičky, odpadkové koše, přenosné nádoby na květiny, kontejnery pro tříděný odpad, sochařská díla, pomníky a památníky, pamětní desky, vývěsní skříňky, plakátovací plochy a příležitostná výzdoba obce a další zařízení, která jsou v majetku obce. Výše uvedená zařízení není dovoleno znečišťovat, přemisťovat, odstraňovat a poškozovat. Není rovněž dovoleno užívat tato zařízení jinak, než způsobem obvyklým (je např. zakázáno sedat na opěradla laviček apod.)

 

ČÁST V.
Závěrečná ustanovení

a) kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněni provádět zastupitelé obce Králova Lhota a pověření pracovníci obecního úřadu Králova Lhota.

b) porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zvláštního předpisu (zákon o přestupcích) pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2009

 

Místostarosta obce				   	 Starosta obce:
Dr. Milan Pavelka v.r.  	         	      Jiří Novák v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 3. 2009

Sejmuto dne : 22. 3. 2009

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota