středa 19. June 2024

Historie školy

Škola byla v naší obci zřízena roku 1788. Tereziánská reforma školství z 6.prosince 1774 nařizovala povinnou školní docházku dětí ve věku od šesti do dvanácti let a ujednocovala vzdělávací systém, ovšem praxe byla trochu jiná. Nejen že nebyla dořešena otázka školních budov, kde by se vyučování odbývalo, ale rodiče neměli vůbec zájem děti do školy posílat. Při práci na polích i okolo hospodářství děti, a obzvláště ty starší, významně pomáhaly. Uplatňování školní reformy šlo tedy pomalu a velmi ztěžka.

Škola v naší obci byla nejprv soukromá a vyučovalo se po chalupách. Prvním učitelem byl Josef Kujal, syn tehdejšího učitele v Meziříčí a vyučovalo se v letech 1788-1791 v č.p.10. Jeho nástupce Jiří Falta z Jílovice v roce 1791 v č.p.1 a  dál až do roku 1795 v č.p.5. Po něm přišel Václav Zajíček ze Skršic, ten vyučoval v č.p.11 až do roku 1820.

Od roku 1820 se vyučovalo v obecní chalupě, která sloužila zároveň za obydlí ponocného. Roku 1857 byla při škole zřízena knihovna. Jelikož toto stavení neplnilo svůj úkol dobře, byl po zdlouhavých jednáních položen dne 1. května 1861 základní kámen nové školní budovy. Pak šlo již vše rychle a o posvícení 31. srpna 1862 byla nová škola vysvěcena a dána do užívání. V roce 1881 byla škola rozšířena přístavbou druhé třídy.

Jak dokládá zápis ze školní kroniky, ještě v roce 1871 přetrvávaly potíže s docházkou dětí do školy a s placením školného. V tomto roce byl poslán školskou radou a okresním hejtmanem do Lhoty vojenský asistenční oddíl v síle dvou důstojníků a čtyřiceti vojáků spolu s civilním komisařem, který zjednal v těchto otázkách pořádek.

Že bývalo ve Lhotě hodně školou povinných dětí dokládá zápis z roku 1889, kdy jich školu navštěvovalo 178, z toho bylo 122 ze Lhoty a 56 ze Skršic a Tošova. Je ovšem nutno dodat, že Lhota měla podle údajů ze sčítání lidu k 31.12.1890 celkem 616 stálých obyvatel.

Ve škole se vyučovalo až do roku 1962, kdy byla přesně po sto letech své činnosti pro malý počet žáků uzavřena a od 1. září 1962 přešlo všech 21 dětí do školy v Č.Meziříčí.

Za dobu trvání školy se za katedrami vystřídalo 55 učitelů a učitelek.

Řídími učiteli byli: 1881 - 1907 Václav Vacek
           1907 - 1910 Karel Roleček
           1912 - 1926 Josef Králíček
           1926 - 1957 Václav Zilvar
           1957 - 1958 Vladimír Brandejs
           1958 - 1960 Jaroslav Ježek
           1960 - 1962 Jaroslav Šťovíček

Školní knihovna

S činností školy úzce souvisí také existence školní, později obecní knihovny. Ta byla založena v roce 1857 panem farářem Františkem Pecháčkem z Českého Meziříčí, jenž byl až do své smrti v roce 1885 velkým příznivcem a mecenášem zdejší školy. Knihovnu základním vkladem založil a nadací zajistil její další činnost. Opatřil i skříň pro uložení knih. Později byla knihovna doplňována také knihami zakoupenými z darů občanů obce i různých spolků. Po celou dobu existence školy pečovali o knihy a chod knihovny zabezpečovali vždy řídící učitelé. Se zánikem školy byla knihovna převedena obci, která její chod zabezpečuje a v posledních letech i financuje. Od roku 1974 se o knihovnu s velkou láskou pečlivě a svědomitě staral pan Karel Šrámek. Fond knihovny čítal k 31.12.1999 více než 1300 titulů naučné i krásné literatury pro děti i dospělé.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota