neděle 21. April 2024

Současnost obce

Ke konci osmdesátých let došlo ve společnosti k převratným změnám díky mezinárodní situaci a dohodám mezi mocnostmi. Běh událostí se dotkl i života v naší obci. Nepodařilo se však rozpoutat politické násilí, jako tomu bylo jinde. Na malé vesnici se lidé dobře znají po celé generace a není třeba se zviditelňovat jinak. Většina lidí vždy hodnotila a hodnotí občany podle toho, co vykonají pro obec, jak žijí a jak se chovají. Nepotřebují k tomu politická kriteria. Průběh těchto událostí opět popsal kronikář.

17. listopad 1989 - Pro mnohé z nás znamenaly události po 17. listopadu procitnutí, bolestné procitnutí. Tím spíš, že drtivá většina našich občanů se tak či onak na vzniku této situace podílela svým mlčením. Nastaly ohromné změny ve vedoucích funkcích našeho státu. Byla zrušena vedoucí úloha KSČ, zakotvená v Ústavě, zrušeny milice, odstoupil generální tajemník KSČ Miloš Jakeš, předseda vlády Adamec, celá vláda i president republiky Gustáv Husák. Novým předsedou vlády byl zvolen p. Čalfa, tajemníkem KSČ, avšak jen na krátkou dobu, Karel Urbánek. Po jeho odstoupení převzal funkci p. Adamec. Novým presidentem se stal 29. prosince pan Václav Havel. Začíná se obnovovat demokracie a svoboda, která byla po dlouhá desetiletí jen frází. Zaniká oslovování soudruhu a navracíme se k oslovování pan - paní. Znovu se hlásíme k odkazu prvního presidenta a zakladatele naší republiky T. G. Masaryka. Otevíráme brány na západ a budeme usilovat o návrat do Evropy. V celém státě se zakládají Občanská fóra, která se stávají hlavní politickou silou ve státě. Svým vlivem dávají podnět k odvolávání vedoucích činitelů, ředitelů atd. - vesměs členů KSČ.

V naší obci, i když byla provedena beseda se zástupci Občanského fóra z Hradce Králové, se tato nová organizace nezaložila. Změna nastala pouze ve složení MNV. Po 31. letém funkčním období z funkce předsedy odstoupil ze zdravotních důvodů Miroslav Jarkovský, který má nemalou zásluhu na rozvoji a rozkvětu naší vesnice. Dále odstoupil poslanec a člen rady pan Vítězslav Malý. Rovněž jeho práce v národním výboru byla přínosem pro naši obec. Na plenárním zasedání 29. prosince byl do funkce předsedy MNV zvolen Josef Macek, dosavadní tajemník.

Při dalších volbách do obecního zastupitelstva byl starostou zvolen pan Josef Zemánek a zástupcem starosty pan Dr. Milan Pavelka. Do čela obce tito funkcionáři byli zvoleni i při posledních volbách. Nové zastupitelstvo čekalo mnoho neobvyklých úkolů a závažných rozhodnutí. Určitou brzdou bylo a je nedostatek finančních prostředků, které má obec k dispozici. Daňová výtěžnost z obce je minimální, protože chybí podnikatelské subjekty a pokud zde jsou, daně odvádějí v jiných obvodech. Přesto však se podařilo odkoupit od Jednoty v rámci privatizace budovu prodejny, zmodernizovat jí a zachovat prodej základních potravin a potřeb v obci. Byla zmodernizována telefonní síť v obci, podařilo se do obce zavést vodovod. Byly vyasfaltován místní komunikace a byly opraveny chodníky ve středu obce. Po létech chátrání se podařilo obnovit veřejnou zeleň, vysázet nové růže ve středu obce. V letošním roce byla značným nákladem zmodernizována budova obecního úřadu a opraven obecní byt. V Králově Lhotě poprvé bylo upraveno noční osvětleníkostela sv. Zikmunda a pomníků v obci. V roce 2001 byly zahájeny intenzívní práce na vybudování plynové přípojky do obce.

V roce 1987 bylo uspořádáno setkání rodáků obce při příležitosti odhalení pamětní busty akademického sochaře Karla Hladíka, slavného rodáka z naší obce. Po třinácti letech se obdobná akce opakuje. Je to příležitost k tomu, aby se občané, rodáci a přátelé Královy Lhoty seznámili s její slavnou historií i úspěšnou současností.

ROK 2000
Stručný přehled událostí: 
 • rekonstrukce prodejny. Zrušením zadního skladu a probouráním zdi mezi skladem a prodejnou byl rozšířen prodejní prostor. Byla provedena změna prodeje na částečně samoobslužný. Celková investice obce činila Kč 111.398,-
 • úprava požární nádrže. Byly osazeny betonové žlabovou po třech stranách obvodu nádrže a napojeny na kanalizaci. Cílem byl odvod povrchové vody a zabrání splavování hlíny do nádrže
 • venkovní osvětlení kostela, kříže a pomníku padlých halogenovými reflektory. Montáž pěti osvětlovacích bodů provedla firma Elektromontážní podnik UMEP Hradec Králové – Plácky za Kč 36.602,-
 • výsadba růží. V říjnu bylo ve středu obce vysazeno celkem 635 keříků růží
 
ROK 2001
Stručný přehled událostí: 
 • oslava 100 let dobrovolných hasičů v obci a sjezd rodáků. Tato akce proběhla ve dnech 25. – 26. 8. 2001. K této příležitosti byl vydán almanach
 • rekonstrukce budovy obecního úřadu. Rekonstrukce proběhla v měsíci únor – duben. Byla provedena nová elektroinstalace v celé budově, sanační omítky proti vlhkosti, nové podlahové krytiny. Byt upraven pro nové nájemníky a byly provedeny úpravy úřadovny obecního úřadu a knihovny.
 • vodovodní přípojky. Byla zpracována dokumentace k přípojkám vodovodu a provedení protlaků pod silnicí
 • zahájeny projekční práce na plynofikaci obce firmou Hartman Pardubice
 • velké rozšíření knihovny a knižního fondu.
 • Vytvořeny webové stránky obce
 
ROK 2002
Stručný přehled událostí:
 
 • plynofikace obce. V tomto roce probíhala plošná plynofikace obce od vybudování hlavního přívodního řadu z Českého Meziříčí až po hranice obce směrem na Libřice. Dále byly vybudovány jednotlivé přípojky a hlavní uzávěry plynu
 • družstvo mladých hasičů obsadilo celkově 17. místo v okresním kole celoroční soutěže Plamen (celkem bylo 50 družstev)
 • volby. Ve dnech 1. a 2. listopadu proběhly souběžně s druhým kolem senátních voleb také volby do obecního zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo 105 voličů, což je 69,5 % účast. Celkem bylo odevzdáno 103 platných hlasů, jež voliči rozdělili mezi kandidáty takto.
Kandidát č. Jméno Příjmení Hlasů
1 Pavel Malý   54
2 Růžena Macháčková 25
3 dr. Milan Pavelka 87
4 Jolana Vaníčková 42
5 Eva Vítková 31
6 Mgr. Zbyněk Mokrej    85
7 Vlastimil Zemánek      45
8 Jaroslava Šlorová        7
9 Josef Zemánek          83
10 Patrik Benc               23
11 Jiří Novák                89
12 Ing. Ludvík Prát        85
13 Jiří Kašpar ml. 51
            Nové zastupitelstvo:
Pavel Malý
Dr. Milan Pavelka
Mgr. Zbyněk Mokrej
Josef Zemánek
Jiří Novák
Ing. Ludvík Prát
Jiří Kašpar ml.
           
 
Starostou zvolen 4 hlasy Josef Zemánek, místostarostou byl zvolen 4 hlasy JUDr.Milan Pavelka
 
 • volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly 14. a 15. června. K volební urně přišlo 99 z 154 oprávněných voličů, to je 64,2 % (celostátní průměr byl 58 %) Voliči přidělili hlasy následovně:    
Strana Hlasů
KDU-ČSL, US-DEU  31
ČSSD  18
ODS                                         16
KSČM   15
Strana venkova    8
Cesta změny             3
ČSNS  2

Po jednom hlasu obdržely tyto strany: Albínova pol. Strana, Humanistická aliance, Naděje, Strana zdravého rozumu, RSČ, Sdružení nezávislých

 
 • volby do Senátu Parlamentu ČR proběhly – 1. kolo ve dnech 25. a 26. 10. a účast voličů byla ze 151 oprávněných voličů přišlo pouze 30 voličů Do druhého kola postoupili tři kandidáti a to: Ing. Domšová získala  15 hlasů, Mgr. Němcová a Mgr. Langr získali po 5 hlasech.
Druhé kolo voleb proběhlo 1. a 2. 11. a přišlo 61 voličů, kteří nejvíce hlasů odevzdali ing. Václavě Domšové ze Sdružení nezávislých a to 46 hlasů, na druhém místě byl MVDr. František Bartoš za KDU-ČSL a ten obdržel 15 hlasů
  
 • vánoční koncert. Dne 28. 12. se uskutečnil v kostele sv. Zikmunda vánoční koncert Dětského pěveckého sboru při Základní škole v Českém Meziříčí pod vedením Mgr. Zbyňka Mokrejše.
 
ROK 2003
Stručný přehled událostí:
 
 • referendum O přistoupení ČR k EU se konalo ve dnech 13. a 14. 6. 2003. Referenda se zúčastnilo 92 voličů, což je 60,13 % všech registrovaných. Pro vstup se vyslovilo 65,91 %, proti bylo 34,09 %. Výsledky referenda v obci byly v republikovém průměru
 • výstava sochaře Karla Hladíka, rodáka z obce, se uskutečnila v Třebechovicích pod Erebem. Vernisáž byla 17. 9. a výstava trvala do 2. 11. Vernisáže se zúčastnili z obce starosta p. Zemánek, místostarosta p. dr. Pavelka a kronikář p. Pilař.
 • Územní plán obce (ÚPO), práce na novém a v historii obce prvním ÚPO byly zahájeny v listopadu 2002 a plán je připraven ke schválení. V připomínkách Krajský úřad Královéhradeckého kraje nesouhlasil se zalesněním Třešňovky. Pro výstavbu rodinných domků bylo určeno území po obou stranách cesty na Skršice, na levé straně až po farskou louku včetně. Průmyslová zástavba bude od rybníka až po okraj obce po obou stranách silnice.
 • Internet, do obecní knihovny byl zapojen internet v rámci akce Internet v knihovnách. Náklady a programové vybavení včetně poplatků za internet po dobu 18 měsíců uhradilo Ministerstvo kultury.
 • Účetnictví obce převzala od p. Malé Hany p. Hrubá Dagmar.
 • Dne 13. 12. uspořádal obecní úřad setkání občanů, kteří slavili v tomto roce významná jubilea. Večer od 18 hodin vystoupilo pod záštitou obce v kostele sv. Zikmunda pěvecké sdružení GYBON z Hradce Králové. Adventní koncert se velmi líbil.
 • V tomto roce byla definitivně ukončena plošná plynofikace obce včetně zúčtování dotací
  
ROK 2004
 
Stručný přehled událostí:
 
 • ve dnech 11. a 12. 6. proběhly volby do Evropského parlamentu. Celkem bylo registrováno 155 oprávněných voličů, zúčastnilo se však jen 41 voličů a platných hlasů bylo odevzdáno 39. Nejvíce hlasů obdržela ODS 13, následovala KSČM se 6 hlasy a Pravý blok 5 hlasů, Nezávislí 4 hlasy, KDU-ČSL 3 hlasy a Balbínová poetická strana 2 hlasy, Strana venkova, Sdružení nezávislých, ČSSD, Konzervativní strana, Strana občanů ČR a Masarykova demokracie obdržely po jednom hlase.
 • Volby do Krajského zastupitelstva se konaly ve dnech 5. a 6. 11. Z celkem 156 oprávněných voličů se zúčastnilo 39, odevzdali 38 platných hlasů. Nejvíce obdržely ODS 15 hlasů, KDÚ-ČSL 7 hlasů, Sdružení nezávislých kandidátů a KSČM obdržely po 5 hlasech, ČSSD 2 hlasy (další strany obdržely po jednom hlase)
 • V obecní knihovně skončil ze zdravotních důvodů dlouholetý knihovník p. Karel Šrámek. Pečoval a zveleboval knihovnu celých 30 let. Od 1. 11. je novou knihovnicí p. Vlasta Mrštilová.
 • V květnu proběhla oprava severní strany střechy kostela sv. Zikmunda. Opravu provedla firma Odehnal a syn z Proseče. Natření střechy a doplnění hromosvodů provedla firma Stavitelství Beran z Rychnova nad Kněžnou. Finanční náklad činil Kč 222.054,-. Krajský úřad přispěl částkou Kč 90.000,- a zbytek hradila církev.
 • Byla provedena plynofikace budovy obecního úřadu a prodejny. Celková náklady činily Kč 234.061,-, dotace od státu činila Kč 120.000,- (Program obnovy venkova)
 • Nejkrásnější kulturní akcí byl vánoční koncert dětského pěveckého sboru Mezisimo ze Základní školy v Českém Meziříčí. Konal se 19. 12. pod vedením sbormistra Mgr. Zbyňka Mokrejše, občana a zastupitele z naší obce
 
ROK 2005
 
Stručný přehled událostí:
 
 • obec vstoupila do dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko, dne 1. 4. 2005
 • Dny Evropského kulturního dědictví, které byly pořádány pod záštitou DSV Region Novoměstsko ve dnech 10. a 11. 9. v rámci oslav Dnů Evropských dnů kulturního dědictví. Do programu byly zahrnuty akce Návštěva kostela sv. Zikmunda, obecní knihovny, výstava z činnosti mladých hasičů, která byla připravena v zasedací místnosti obecního úřadu, Pomník Karla Hladíka. Pod kovárnou bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení. Naší obec navštívilo v tyto dny cca 400 návštěvníků
 • Dne 5. 12. bylo slavností předání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR z rukou předsedy Poslanecké sněmovny p. Lubomíra Zaorávka a p. Miroslavy Němcové (místopředsedkyně Poslanecké sněmovny) znaku a vlajky obce. Tohoto aktu se zúčastnili starosta obce p. Zemánek Josef a místostarosta obce dr. Milan Pavelka. Návrh znaku a praporu zpracoval p. Jan Tejkal z Ostravy – Heřmani.
 • 5. 10. 2005 nabyla účinnosti závazná vyhláška, kterou byl vydán ÚPO
 • Obec po delším jednání odkoupila od Povodí Labe rybníček Jordánek za částku Kč 7.200,- a byl vybudován provizorní panelový chodník v západní části obce od čp. 71 po čp. 103 v délce cca 100 metrů
  
ROK 2006
 
Stručný přehled událostí:
 
 • ve dnech 2. a 3. června proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ze 155 registrovaných voličů se voleb zúčastnilo 104 voličů a dva voliči volili na voličské průkazy. Nejvíce hlasů obdržely strany: ODS 38 hlasů, ČSSD 25 hlasů, KDU-ČSL 19 hlasů, KSČM 8 hlasů, Strana zelených 7 hlasů, SNK Evropští demokraté 3 hlasy, US DEU 2 hlasy, Pravý blok, Koalice pro ĆR, Albínova poetická strana a Právo a spravedlnost obdržely po jednom hlase.
 • Ve dnech 20. a 21. 10. se uskutečnily volby do zastupitelstva obce. Bylo zapsáno celkem 155 oprávněných voličů, voleb se zúčastnilo 108 voličů, jeden hlas byl neplatný. Do zastupitelstva kandidovali jen nezávislí kandidáti a byli zvoleni: Jiří Novák – 85 hlasů, Jolana Vaníčková – 71 hlasů, Ing. Ludvík Prát – 73 hlasů, Bc. Petra Mokrejšová – 80 hlasů, Pavel Malý – 70 hlasů, Jiří Kašpar ml. – 72 hlasů a dr. Milan Pavelka – 94 hlasů. Ze svého středu zvolili starostou Jiřího Nováka a místostarostou dr. Milana Pavelku.
 • V tomto roce si obec připomněla 650 let od první, doložené písemné zprávy o své existenci. (1356-2006) K této události obec vydala ke konci roku dvojlist, který byl předán všem občanům
 • Obec nechala zhotovit u společnosti K&K řemesla s.r.o. z Březolup. Prapory a znak obce, nový vývěsný štít obce a slavnostní prapor včetně žerdí.
 • Dne 22. 12. se uskutečnil od 18 hodin v kostele sv. Zikmunda vánoční koncert, na kterém vystoupilo Pěvecké sdružení CELESTECANTO z Českého Meziříčí pod vedením mgr. Zbyňka Mokrejše.
  
ROK 2007
 
Stručný přehled událostí:
 
 • v tomto roce byla započata změna č. 1 Územního plánu obce. Změna spočívala v rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domků a to po obou stranách cesty na Jasennou. Krajský úřad nepovolil zahrnout do území pro výstavbu rodinných domků levou stranu podél cesty a omezil prostor pro výstavbu v současné Třešňovce. Navrhl a zastupitelstvo akceptovalo prostory pro výstavbu rozšířit nad požární nádrží až po horizont, to je prostranství pro cca 35 rodinných domů. Toto prostranství zahrnuje prostor od Pařízkovy stráně až po sad za Bašovými čp. 35. Výměnou za to musel být zmenšen prostor pro průmyslovou výstavbu u rybníka.
 • 27. 6. proběhl v zasedací místnosti obecního úřadu vzpomínkový večer k nedožitým 95. narozeninám rodáka ak. sochaře Karla Hladíka. Této akce se zúčastnila manželka sochaře p. Věra Hladíková.
 • Obec zakoupila od firmy NEVAP Čánka čtyřkolový, víceúčelový traktor HUSQUARNA Rieder FR 211 v ceně Kč 149.900,-. Bude využíván k sečení trávy, shrnování sněhu a čištění chodníků. V listopadu byl zakoupen k tomuto traktoru rotační kartáč za Kč 49.260,-. Obec dostala darem od p. Josefa Zemánka k tomuto traktoru shrnovací radlici na sníh v ceně Kč 20.000,-
 • Dne 20.12. se uskutečnil vánoční koncert v kostele sv. Zikmunda. Účinkovalo pěvecké sdružení Mezisimo z Českého Meziříčí posílené o zástupce žákovského smyčcového orchestru. ZUŠ Náchod.
 
ROK 2008
 
Struční přehled událostí:
 
 • nejdůležitější akcí byla generální oprava silnice II/308 od hranic okresu až po Vrtáček. Oprava probíhala od 7. 7. do 12. 9., v této době byla částečně omezena i zcela uzavřena průjezdnost silnice.  Zadavatelem akce byl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, generálním dodavatelem Stavby silnic a železnic Hradec Králové. Stavbu z větší části provedla firma COLAS z Hradce Králové. Kromě recyklace a položení nového asfaltového koberce byly opraveny a zčásti přemístěny odtokové výpustě a kanalizační jímky, vyměněny obrubníky po celé délce. Při stavbě došlo k poškození větší části chodníků, které přiléhaly k vozovce a také k poškození záhonů květin a keříků podél silnice. Obec proto musela opravit většinu chodníků na svůj náklad a to od hostince po obchod, v okolí čekárny ve směru na Hradec Králové, na dolním konci obce od čp. 70 až k čp. 61. Dosud se řeší úhrada těchto prací, neboť obec tuto vzniklou škodu musela uhradit ze svého rozpočtu a z přijatého úvěru. Po dokončení opravy silnice obec opět zkrásněla a nově upravené chodníky, záhony, vjezdy k domům a zčásti vyasfaltované místní komunikace přispěly k dalšímu vzhledu obce.
 • K 90. výročí ukončení První světové války a vzniku samostatného Československa došlo k úpravě prostranství okolo Památníku padlých. Byl odstraněn letitý plůtek okolo památníku, vybudován nový chodník od chodníku ke kostelu až po čp. 28, vysázeny nové keře a stromy, květiny, upraveno prostranství.
 • Nově byly vybudovány chodníky ze zámkové dlažby v okolí hasičské zbrojnice a za zbrojnici na nově vzniklý prostor byly přemístěny kontejnery na tříděný i směsný odpad. Dosud byly kontejnery umístěny u prodejny.  Nový chodník byl vybudován v západní části obce od čp. 53 po čp. 71.
 • V tomto roce bylo zcelo vyklizeno zemědělské středisko a byla ukončena živočišná výroba v Králově Lhotě. Budovy byly buď již prodány nebo jsou připraveny k prodeji.
 • Ve dnech 7. – 9. 8. navštívila obec delegace z družební Královy Lehoty – SR. Delegaci vedl starosta obce p. Vladimír Kaprini a v delegaci byli dále p. Jozef Nesák, p. Zdeněk Lhotský a p. D. Lišková. Členové delegace se seznámili s prací obecního úřadu a s životem v obci. Navštívili blízké okolí a prohlédli si památky v Opočně, Dobrušce, Novém Městě nad Metují a také navštívili ZOO Safari ve Dvoře Králové nad Labem. Dne 8. 8. od 17 hodin bylo slavnostní zasedání obecního zastupitelstva, kterého se hosté zúčastnili a následovalo setkání s občany pod kovárnou v Králově Lhotě.
 • 17. a 18. 10. proběhly volby do krajského zastupitelstva a první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Na volby bylo registrováno celkem 160 voličů, voleb se zúčastnilo celkem 70 voličů. Do krajského zastupitelstva získali zástupci stran tento počet hlasů: ČSSD 22 hlasů, ODS 17 hlasů, Koalice pro Královéhradecký kraj 8 hlasů, SNK Evropští demokraté 6 hlasů, Strana zelených 5 hlasů, KSČM a ostatní malé strany získaly po jednom hlase. Do druhého kola senátních voleb postoupili JUDr. Miroslav Antl za ČSSD a Ing. Václava Domšová za Evropské demokraty. V druhém kole, které se konalo ve dnech 24. a 25. 10. obdržel nejvíce hlasů JUDr. Miroslav Antl.
 • Dne 22. 12. se uskutečnil v kostele sv. Zikmunda adventní koncert, na kterém vystoupila vokálně instrumentální skupina SOLIDEO z Děčína.  Předvedla hudbu a písně ze 14. – 17. století. Koncert se setkala s neobyčejným úspěchem.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota