středa 19. June 2024

Poválečná historie obce

V září 1945 bylo zahájeno v obvyklou dobu vyučování na zdejší škole. Velkou událostí pro obec byla návštěva tehdejšího ministra školství akademika Zdeňka Nejedlého. Opět se podívejme, jak tehdy zaznamenal událost kronikář.

Dne 22. září 1945 projížděl obcí Králova Lhota na návštěvu do Nového Města nad Metují ministr školství Zdeněk Nejedlý. Na hranicích obce a okresu byl uvítán předsedou okresního národního výboru Cihlářem a přednostou úřadu okresního národního výboru Langrem jakož i  okresním inspektorem Berkovcem. Za naši obec jej uvítal předseda MNV Václav Zilvar. Paní učitelka Papáčková mu podala chléb a sůl a jménem dětí mu přály mnoho zdraví K. Jarkovská s E. Fňoukovou. Pan ministr přál dětem mnoho zdaru v práci, podepsal se do pamětních knih a pokračoval v cestě do Nového Města nad Metují. Uvítání byly přítomny děti z Královy Lhoty, Českého Meziříčí, Libřic a Skršic, zástupci místního národního výboru, hasičského sboru a mnoho občanů z naší obce bez rozdílu politického přesvědčení.

V padesátých letech i v naší obci probíhala přesvědčovací akce ke kolektivizaci a přípravy na vznik Jednotného zemědělského družstva. I když tato akce byla organizována z centra, nedosáhla v obci brutálních rozměrů, nikdo nebyl vystěhován a nikdo nebyl pronásledován. Lidé se jen těžko loučili se svými pozemky a hlavně s malými hospodářstvími. Nakonec družstvo bylo založeno a postupně dosahovalo dobrých výsledků. Podařilo se vystavět dva nové kravíny, porodnu a výkrmnu vepřů, odchovnu pro býky a další provozní jednotky. V  šedesátých letech byla většina práceschopného obyvatelstva zaměstnána v družstvu. Přes určité výhrady zemědělci byli spokojeni, protože kromě dobrých výsledků práce měli i kulturní a společenské vyžití. Postupně se vylepšoval sociální program a družstevníci měli možnost poznávat nejenom krásy naší republiky, ale byly organizovány i zájezdy do zahraničí. Vysokou úroveň měly i výroční schůze, které byly vždy spojeny s hodnotným kulturním programem.

Nastalo ovšem postupné slučování do velkých celků, nejprve sloučení s ;družstvem ve Skršicích a Jílovici, později byl vytvořen velký celek s centrem v Českém Meziříčí. Družstvo v Králově Lhotě od této doby trpělo tím, že všechny provozy byly přestě hovány do okolních vesnic a zde zůstala jen prvovýroba, která do značné míry zatěžovala životní prostředí. Zvláště v osmdesátých letech, kdy centrum bylo přemístěno do Českého Meziříčí se nepodařilo členům představenstva z Královy Lhoty prosadit akce, které by napomohly rozvoji naší obce. Zvláště bolestné bylo to, že všechny byty se stavěly v Českém Meziříčí, případně v Jílovici a Rohenicích, ale ve zdejší obci zůstalo jen u příprav a plánů. JZD v tomto období centralizace málo spolupracovalo s MNV Králova Lhota na rozvoji obce. Jiná situace byla v tehdejším národním výboru. I přes tlaky jak po linii samosprávy, tak i po linii politické se podařilo vždy udržet samostatnost národního výboru a nedošlo ke sloučení obce se střediskovou obcí v Českém Meziříčí.

Králova Lhota byla samostatnou "oázou" obklopenou ze všech stran velkými celky střediskových obcí. I přes určitou nepřízeň nadřízeného okresního národního výboru se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků na vybavení obce. Podařilo se vybudovat novou kanalizaci a s tím i po téměř celé obci kvalitní chodníky. Byly opraveny místní komunikace a zcela nově byla vybudována místní komunikace spojující Královu Lhotu se Skršicemi. Byly vystavěny nové autobusové čekárny a v akci "Z" byla postavvena nová, moderní prodejna Jednoty. Po zrušení školy v roce 1961 byla budova opravena na úřadovny národního výboru a mládež dostala do správy klubovnu. Ve středu obce byla přestavěna hasičská zbrojnice a po výkupu pozemku byla nově upravena požární nádrž. Toho všeho bylo možné dosáhnout díky starosti tehdejšího předsedy MNV pana Miroslava Jarkovského a nezměrného úsilí a všeobecné péči o vzhled obce tehdejšího tajemníka pana Josefa Fňouka. Králova Lhota vešla do povědomí v širokém okolí jako "obec růží". Oba dva funkcionáři nejsou již mezi námi, ale svou prací si postavili pomník, který ještě po mnoho let bude na očích příštím generacím.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota