úterý 16. July 2024

Historie spolků

Jelikož většina orné půdy na lhoteckém katastru je těžká, jílovitá a na mnoha místech podmáčená, bylo velkým přínosem pro naší obec ustavení Melioračního družstva s cílem odvodnit a zúrodnit polnosti. Ustaveno bylo na valné hromadě v roce 1896 a jeho předsedou byl zvolen Josef Drahorád. Ten se svěřené funkce ujal se vší zodpovědností a za vydatné pomoci MUDr.J.Dvořáka, poslance na sněmu českém, bylo pod jejich vedením provedeno dílo, které znamenalo pro život obce velmi mnoho. Finančně byla tato veliká akce zajištěna půjčkou od Zemské banky ve výši 90400 zlatých a subvence státní činila 30122, zemská také 30122 zlatých, zbývající díl 30156 zlatých nesla obec. Splácení této půjčky se protáhlo ještě hluboko do první republiky, ale význam tohoto díla přetrvává podnes a z z jeho výsledků máme užitek stále. Pouze některé necitlivé zákroky při zatrubování některých náhonů snižují dnes účinnost této meliorační soustavy.

Dalším mezníkem v životě obce byla její elektrifikace. Pro tento účel bylo ustaveno Družstvo pro rozvod elektrické energie v Králově Lhotě, které se stalo členem Východočeské elektrárny v Hradci Králové a postavilo v roce 1926 nákladem 113000 Kč rozvodnou síť po celé vsi.

Od roku 1902 fungovala v obci Kampelička, úřadovna byla ve škole a v jejím vedení se postupně vystřídali pánové Josef Drahorád a Jaroslav Baše. Pokladníky byli pánové V.Vacek, J.Králíček a V.Kašpar. Po druhé světové válce její úlohu i s úřadovnou převzala Česká spořitelna.

Spolková činnost má ve Lhotě také bohatou tradici. Nejstarším ze spolků byl Ochotnický spolek, jenž byl založen v roce 1873 a za jehož prvého předsedu byl tehdy zvolen Josef Drahorád. Ochotnický spolek patřil po dlouhá léta k velmi aktivním. Nebylo vyjímkou, že divadelníci nazkoušeli a sehráli i několik her během jediného roku. Výtěžků z divadelních představení bylo mnohdy použito na obecně prospěšné účely, k podpoře školní knihovny či zvelebení obce. Například osázení prostranství před kostelem lípami bylo prací ochotníků a stalo se tak roku 1891. To ale bylo v době před první světovou válkou. Později se počet sehraných divadelních představení snižoval, až postupně působením biografů, rádia a televize tato forma kulturního vyžití z naší obce zcela vymizela.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1901 a pojednává o něm samostatná část nazvaná Historie hasičského sboru.

Tělocvičná jednota Sokol působila v naší obci od roku 1919 až do svého rozpuštění v padesátých letech. Později již obnovena nebyla.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota