úterý 16. July 2024

Přehled předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí obec

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota