čtvrtek 25. April 2024

Obecně závazná vyhláška č.1/09 o volném pobíhaní psů


Zastupitelstvo obce Králova Lhota vydalo dne 04. 03. 2009 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1
 

Volné pobíhání psů, není-li stanoveno jinak, se na veřejných prostranstvích obce 1) zakazuje

Článek 2
 

Majitelé nemovitostí, kde jsou chováni psi, jsou povinni zabezpečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo účinně bráněno tam chovaným psům tyto nemovitosti opustit.

Článek 3
 

Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinná mít psa na vodítku a s ohledem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem.

Článek 4
 

Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu, že je spolehlivě ovládán povely a je opatřen náhubkem.

Článek 5
 

Porušení této vyhlášky bude stíháno podle platných předpisů 2).

Článek 6
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2009.

ČÁST V.
Závěrečná ustanovení

a) kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněni provádět zastupitelé obce Králova Lhota a pověření pracovníci obecního úřadu Králova Lhota.

b) porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zvláštního předpisu (zákon o přestupcích) pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2009

 

Místostarosta obce				   	 Starosta obce:
Dr. Milan Pavelka v.r.  	         	      Jiří Novák v.r.

Poznámky:

1) Veřejným prostranstvím jsou podle ust. § 34 zákona 128/2000 Sb. v obcích ve znění pozdějších předpisů: Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostrou.

2) Např. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 3. 2009

Sejmuto dne : 22. 3. 2009

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota