úterý 16. July 2024

Oznámení o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání

Oznámení o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání

Oznámení   OBCE   KRÁLOVA    LHOTA


 

Ze dne : 27. 12. 2005

Účinnost:  od 1. 2. 2006

 

Oznámení Obce Králova Lhota o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání

 

 

Čl. I.  Znak, vlajka, barvy a razítko obce

 

1. Znak obce:

 „V červeném štítě pod sebou zlatá zavřená královská koruna se stříbrným čepcem, stříbrná kolébka a stříbrná, zatočená trubka“.

 

Figurální kompozice návrhu znaku představuje heraldizovaný přepis námětově unikátního historického pečetního obrazu obce sestávajícího z figury kolébky s dítětem v peřince provázené nahoře tzv. zavřenou královskou korunou a dole zatočenou trubkou.

Královská koruna ve své plné podobě tzv. zavřené koruny přitom jistě představuje tzv. mluvící znamení připomínající název obce – Králova Lhota či v německé verzi Königsfeld.

 

Symbolika kolébky s dítětem a zatočené trubky si pak lze jen domýšlet. Může se jednat o obecný duchovní námět korelující se zasvěcením místního starobylého kostela ze 14. století králi sv. Zikmundovi nebo odkazující na postavu Krista – dítěte a krále. Stejně tak lze usuzovat na obecně vladařský námět jakéhosi zvěstování narození nového krále, nebo snad  o odkaz na srážku u Královy Lhoty ve válce o bavorské dědictví.

 

2. Vlajka obce:

 „List tvoří čtyři vodorovné pruhy, střídavě červený a bílý, v poměru 5:1:1:1. V horním pruhu v žerďové části žlutá zavřená královská koruna s bílým čepcem“.

 

3. Razítko obce:

Razítkem obce je kulaté pole se znakem obce vyobrazeným uprostřed a       celým názvem obce uvedeným po obvodu razítka. Razítko je opatřeno v dolní části rozlišovacím znakem – pořadovou číslicí.,

 

4. Barvy obce:

    Barvami obce jsou červená, zlatá (v běžném provedení žlutá) a stříbrná (v                 běžném provedení bílá).

 

Čl. II.  Užívání znaku obce

 

  1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku (§ 2 a následující zákona č

352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších novel, může obec, jakož i jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znaku obce.

 

      2.   Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

 

      3.   Svolení k užívání znaku obce vydává zastupitelstvo obce na základě zdůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku obce.

 

      4. Znak obce lze užívat zpravidla:

a)       v záhlaví významných listin a písemných dokumentů

b)       k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku

c)       na orientačních a propagačních tabulích

d)       na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, řízených nebo spravovaných

e)       na propagačních tiscích a publikacích

f)         na upomínkových předmětech

g)       v ostatních případech se svolením obce

 

 

Čl. III.   Užívání vlajky obce

 

1.       Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce užívá její obec, její orgány a organizace.

 

2.       Vlajku obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních a dalších událostech obecního, regionálního, státního nebo mezinárodního charakteru.

 

  1. Pokud se bude užívat vlajka České republiky a vlajka obce, musí vlajka obce být vždy vpravo při čelním pohledu. Pokud se bude užívat vlajka České republika, vlajka obce a vlajka jiného státu (nebo Evropské unie), bude vlajka České republiky uprostřed, vlajka obce vpravo a třetí vlajka vlevo z čelního pohledu.

 

Čl. IV.   Užívání razítka obce

 

  1. Pokud není předepsáno užívání úředního razítka s malým státním znakem, může obec v souladu s § 11 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, užívat razítka obce.

 

 

Čl. V.    Úplata za užívání znaku obce

 

  1. Souhlas s užíváním znaku obce se poskytuje za úplatu, pokud se zastupitelstvo obce neusnese jinak. Výši úplaty stanoví obec ve vydaném souhlasu. Výše úplaty je stanovena většinou dohodou obou stran.

 

 

Čl. VI.   Společná ustanovení

 

  1. Symboly obce lze používat jen v souladu s platnými předpisy a to vhodným a důstojným způsobem. Nedodržení stanovených podmínek může být postihnuto podle obecně závazných předpisů (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění).
  2. Přílohou této obecně závazné vyhlášky je vyobrazení jak znaku, tak i vlajky obce.
  3. Změny v této obecně závazné vyhlášce mohou být provedeny jen se souhlasem zastupitelstva obce.

 

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 12. 2005.

 

 

 

            Dr. Milan Pavelka, místostarosta                                   Josef Zemánek, starosta

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota