neděle 14. April 2024

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Králova Lhota č. 1/2015

OBEC Králova Lhota

Obecně závazná vyhláška

 

č. 1/2015,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Králova Lhota

 

 

Zastupitelstvo obce Králova Lhota se na svém zasedání dne 12. 11. 2015 usnesením č. 9/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Králova Lhota včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)    Komunální odpad se třídí na složky:

 

a)    biologické odpady rostlinného původu,

b)    papír,

c)    plasty včetně PET lahví,

d)    sklo,

e)    kovy,

f)     nebezpečné odpady,

g)    směsný komunální odpad.

 

 

2)    Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)    Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob- kontejnerů.

 

2)    Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovišti v prostoru za požární zbrojnicí ve středu obce.

 

3)    Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a)    Biologické odpady rostlinného původu-velkoobjemový kontejner,

b)    Papír- barva modrá,

c)    Plasty, PET lahve- barva žlutá,

d)    Sklo čiré- barva bílá, sklo barevné-barva zelená

e)    Kovy – barva černá

 

4)    Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)    Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně pověřenou osobou jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti před Hostincem U Zemánků v Králově Lhotě přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány plakáty a relací v místním rozhlase.

 

2)    Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

3)    Nespotřebované léky lze odevzdávat v lékárně v Českém Meziříčí.

 

Čl. 5

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1)    Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)    typizované sběrné nádoby-popelnice o objemu 110 litrů a svozové pytle s logem svozové společnosti určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2)    Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

3)    Popelnice a svozové pytle si zajistí fyzické osoby samy na vlastní náklady. (Frekvence svozu popelnic, počet svozových pytlů a výše a způsob a úhrady jsou stanoveny na základě smluv uzavřených mezi obcí a fyzickými osobami.)

 

Čl. 6

Nakládání s biologickým odpadem rostlinného původu

 

1)    Biologický odpad rostlinného původu zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, spadané ovoce, zelenina…) se odkládá v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku do dvou velkoobjemových kontejnerů určených k tomuto sběru. Informace o umístění kontejnerů bude oznámena obvyklým způsobem.

 

2)    Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)    Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)    Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3)    Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner u oprávněné osoby, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Tímto se nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

 

 

Čl. 8

Sběr a svoz kovů

 

1)    Kovový odpad (např. nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky, víčka, drobné kovové předměty) lze odkládat do sběrné nádoby umístěné v budově obecního úřadu.

 

2)    Sběr a svoz kovového odpadu je navíc zajišťován obcí Králova Lhota minimálně 1x ročně jeho odebíráním na přechodném stanovišti přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Stanoviště je před Hostincem U Zemánků v Králově Lhotě. Informace o sběru včetně konkrétního termínu svozu budou vždy předem oznámeny plakáty a relací v místním rozhlase.

 

3)    Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 9

Povinnosti fyzických osob

 

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle této obecně závazné vyhlášky, pokud tento odpad nevyužily samy v souladu se zákonem
o odpadech.

 

Čl. 10

Sankce

 

Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.3)

----------------------------------------

3) např. zákon č. 2000/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

 

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 

1)    Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Králova Lhota č. 4/2007, o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na jejím katastrálním území.

 

2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                                                             …………………………………

Mgr. Klára Malá, v.r.                                                                        Jiří Novák, v.r.

místostarostka obce                                                                        starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:   12. 11. 2015

 

 

Sejmuto z úřední desky:        28. 11. 2015

 1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota