čtvrtek 25. April 2024

Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje č. 2/2015

Nařízení č. 2/2015

 

 

Obec Králova Lhota

 

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

 

Zastupitelstvo obce Králova Lhota se na svém zasedání dne 13. 8. 2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Králova Lhota za účelem zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků obce a vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce.

 

Čl. 2

Vymezení pojmů

 

1. Podomním prodejem se rozumí nabídka nebo prodej zboží či nabídka nebo poskytování služeb realizované formou obchůzky jednotlivých domů nebo bytů bez předchozí objednávky ze strany objednatele.

 

2. Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka nebo prodej zboží či nabídka nebo poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení nebo přímo z ruky, přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemisťuje nebo setrvává na místě.

 

Čl. 3

Rozsah

 

Podomní a pochůzkový prodej se zakazuje v celém katastrálním území obce Králova Lhota.

 

Čl. 4

Výjimky

 

Toto nařízení se nevztahuje na:

 

a) prodej předmětů realizovaný v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

b) prodej vstupenek na veřejné, kulturní, zábavní nebo sportovní akce pořádané na území obce Králova Lhota;

c) nabízení služeb podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv;

d) ohlášené očkování domácích zvířat.

 

Čl. 5

Kontrola

 

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Policie České republiky, Městská policie Dobruška a obecní úřad Králova Lhota.

 

Čl. 6

Sankce

 

1. Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající při výkonu své podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu1) uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.

 

2. Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu2) uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

1. Zrušuje se nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.

 

2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.

 

 

Jiří Novák, v.r.

starosta obce

 

Mgr. Klára Malá, v.r.

místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:    15. 8. 2015

Sejmuto z úřední desky:       31. 8. 2015

 

1) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

            

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota