neděle 21. April 2024

Obecně závazná vyhláška č.1/07 o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Králova Lhota se usneslo dne 7.11.2007 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích" ) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Článek 1

1) Obec Králova Lhota zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

2) Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Králově Lhotě. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
HLAVA I

Poplatek ze psů
Článek 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců

Článek 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Článek 4
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tři měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy takto skutečnost nastala.
 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.

 

Článek 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

 

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý měsíc i započatý kalendářní měsíc.
 2. Zanikne-li poplatková povinnost (například úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

 

Článek 7
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa .......................................... Kč 75,-
b) za druhého a každého dalšího psa ... Kč 75,-

 

Článek 8
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 15.2. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

 

Článek 9
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
 5. osoba, která získala psa z útulku zřízeného obcí pro ztracené nebo opuštěné psy a to po dobu jednoho roku od vzniku poplatkové povinnosti.

 

HLAVA II.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 10
Předmět poplatku

 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodejen a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

Článek 11
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou chodníky, náves, prostory před prodejnou a před hostincem, prostory v okolí požární nádrže, v okolí kostela, místní komunikace a obecní pozemky podél chodníků a místních komunikací a obecní pozemky podél státní silnice č. II/308.

 

Článek 12
Poplatník

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Článku 10

 

Článek 13
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 3 dny je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu nebo neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 do 3 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2 .
 3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IĆ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Článek 14
Sazba poplatku

1) Poplatek činí za každý započatý m2 a každý započatý den užívání veřejného prostranství

 1. za provádění výkopových prací ................................... Kč 10,-
 2. za umístění reklamního zařízení ................................... Kč 25,-
 3. za vyhrazení trvalého parkovacího místa ...................... Kč 10,-
 4. za umístění stavebního zařízení ................................... Kč 10,-
 5. za umístění skládek Kč 10,--
 6. za umístění zařízení pro poskytování služeb nebo prodejního zařízení ... Kč 10,-
 7. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce, zařízení cirkusů, lunaparků apod. ... Kč 10,-

2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Článek 15
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.
 3. poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci
 4. poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

2) Připadne-.i lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Článek 16
Osvobození

Poplatku nepodléhá:

 1. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
 2. zabrání veřejného prostranství při opravě bytového fondu nebo při odstranění havárii inženýrských sítí a to nejdéle na dobu 10 dnů.

 

HLAVA III
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Článek 17
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Článek 18
Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje

Článek 19
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 5 dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem )§ 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje.
 2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Článek 20
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
 2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

 

Článek 21
Sazba poplatku

Sazba poplatku na tři měsíce činí Kč 3.000,-.

Článek 22
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne čtvrtletí to je do 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12 příslušného roku.

Článek 23
Osvobození

U poplatku se nepřiznává žádné osvobození.

ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná

Článek 24

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (nedovedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citovaného zákona o správě daní a poplatků.

 

Článek 25
 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn . Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Článek 26

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

ČAST ČTVRTÁ
Ustanovení zrušovací

Článek 27

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/98 ze dne 1. 3. 1998.

 

ČÁST PÁTÁ

Článek 28
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška č. 1/07 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2008.

Místostarosta obce: Starosta obce:
JUDr. Milan Pavelka v.r. Jiří Novák v.r.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota