neděle 21. April 2024

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Územní plán obce.


 

            Zastupitelstvo obce Králova Lhota vydává podle ustanovení § 29 odst. 3) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu obce Králova Lhota.

 

            Zastupitelstvo obce Králova Lhota příslušné podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo podle § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne Územní plán obce Králova Lhota a vymezilo závazné a směrné části tohoto územního plánu obce a veřejně prospěšné stavby.

ČÁST PRVNÍ

 

Ú v o d n í   u s t a n o v e n í :

Článek 1

Účel vyhlášky:

 

            Vyhláška zveřejňuje závazné části územního plánu obce (dále jen ÚPO) Králova Lhota. Závazné části vymezují urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání, zastavitelné území, omezují změny v užívání staveb, stanoví zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezují územní systém ekologické stability, limity využití území, plochy přípustné pro těžbu nerostů, plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav.

Článek 2

Územní a časový rozsah územního plánu:

 

            ÚPO Králova Lhota je zpracován v měřítku 1 : 5000 pro celé správní území obce Králova Lhota a zahrnuje katastrální území Králova Lhota u Českého Meziříčí. Pro urbanizované území je zpracován i v měřítku 1 : 2000.

            Širší vztahy jsou řešeny v měřítku 1 : 25 000. Územní systém ekologické stability je promítnut do řešení hlavního výkresu v měřítku 1 : 5000.

            ÚPO byl navrhován s horizontem do roku 2020. V souladu s § 16 odst. 3), písm. a) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena (lhůty aktualizace) po každých 4 letech od schválení dokumentace, resp. její změny.

Článek 3

Vymezení pojmů:

 

Územní plán obsahuje část závaznou a směrnou. Závazná část je vymezena ve smyslu § 29 stavebního zákona a § 18 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, následujícím způsobem :

urbanistická koncepce

využití ploch a jejich uspořádání, omezení změn v užívání staveb

vymezení zastavitelného území

zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

vymezení územního systému ekologické stability

limity využití území

plochy přípustné pro těžbu nerostů

vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

vymezení ploch pro provedení asanací nebo asanačních úprav

 

Ostatní části zapracované do územního plánu a neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.

Funkce přípustné (doporučené) - jsou stanoveny v regulativech funkčního využití a je možné je povolovat bez dalšího prověřování dopadů do území. (Nutno dodržet stavební zákon s prováděcími předpisy a správní řád.)

Funkce nepřípustné - jsou funkce a stavby, které se nesmí v dané funkční ploše povolovat jako novostavby a změny dokončených staveb.

Funkce podmíněné a neuvedené jsou podmíněně příp. výjimečně přípustné - musí být prověřeny ve vztahu ke konkrétní lokalitě umístění a ke konkrétním podmínkám těchto funkcí, resp. staveb. Je možné je umístit pouze na základě kladného projednání v územním řízení.

ČÁST DRUHÁ

 

Z á v a z n é   č á s t i   ú z e m n í h o   p l á n u :

 

 

Článek 4

Urbanistická koncepce

 

            Obci Králova Lhota je ponechán charakter venkovského sídla se zachováním veškerých urbanistických, architektonických, historických a přírodních hodnot. Rozložení a návrh jednotlivých funkcí je směřován k optimálnímu rozvoji řešeného území, vychází ze silných stránek obce a jejího přírodního zázemí a snaží se řešit nedostatky a disproporce na všech úrovních (funkční, prostorové…). Rozvoj se předpokládá zejména v oblasti bydlení, je možno využít přírodního potenciálu obce k rozvoji rekreace a dalších složek s tím spojených. Základní urbanistická koncepce, využití ploch a prostorové uspořádání je patrné v grafické části.

Obec Králova Lhota se bude rozvíjet jako urbanizovaný celek. Základní urbanistická koncepce je dána vymezením jednotlivých funkčních ploch. Při dalším rozvoji sídla bude respektována zejména dopravní kostra, základní urbanistická struktura a charakter zástavby sídla, kulturní a přírodní památky vymezené příslušnými zákony a souvisejícími právními dokumenty, kostra ekologické stability, ochranná pásma sítí regionálního a nadregionálního charakteru, další limity využití území, kterými se stanoví mezní hodnoty využití území.

Z urbanistického hlediska se Králova Lhota řadí k tzv. vsím silničním, kdy jsou domy zařazeny těsně vedle sebe a lemují silnici po obou stranách. Osu tvoří silnice II. třídy č.308, která obcí prochází směrem východ – západ. Návrh respektuje historicky založenou urbanistickou strukturu obce, která je přirozeně doplněna návrhovými plochami s příslušným funkčním využitím. Je zohledněn způsob zástavby, typický vzhled uličního prostoru i významná dominanta kostel sv. Zikmunda. Jedním z cílů návrhu je posílení již fungujícího centrálního prostoru.

           Rozložení nově navržených obytných ploch respektuje založenou urbanistickou kompozici Královy Lhoty, její panorama i dominanty a přirozeně doplňuje urbanistickou strukturu. Nové lokality navazují bezprostředně na současně zastavěné území, doplňují proluky, využívají vhodné rozvojové pozemky.

 

Článek 5

Využití ploch a jejich uspořádání, omezení změn v užívání staveb

 

Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo provedeny.

Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých funkčních území je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru stanovenou příslušnými předpisy a normami.

 

Území venkovské obytné

Území venkovské obytné je charakterizováno způsobem bydlení venkovského typu se zázemím zahrad a chovem domácího zvířectva, příp. omezeným chovem hospodářského zvířectva (počty a kategorie zvířat budou projednány v samostatném řízení). Jsou zde integrována zařízení základní občanské vybavenosti a služeb obyvatelstvu v místním měřítku.

přípustné využití:

-       rodinné domy

-       drobné stavby

-       užitkové a okrasné zahrady

-       hospodářské stavby, seníky, stodoly, sklady plodin a krmiv, stavby a plochy pro odstavování zemědělské techniky na pozemcích rodinných domů

-       stavby a zařízení pro obchod a služby nemající charakter výroby

-       stavby a zařízení pro veřejné stravování

-       stavby a zařízení ubytovací

-       stavby a zařízení správní a administrativní místního významu

-       stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče

-       stavby a zařízení kulturní a společenská

-       stavby a zařízení školská a vzdělávací

-       stavby a zařízení rekreační

-       stavby a zařízení veterinární péče

-       stavby a zařízení pro sport

-       místní obslužné a účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty

-       odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č. 137/1998 Sb., v platném znění, individuální a řadové garáže

-       stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyhl.č. 356/2002 Sb., apod.).

-       stavby a zařízení technického vybavení

-       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

-       veřejná zeleň

 

nepřípustné využití:

-       bytové domy

-       objekty výroby průmyslové a zemědělské

-       stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů

-       stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

-       stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

-       čerpací stanice pohonných hmot

-       hromadné garáže

 

Území občanské vybavenosti

je tvořeno monofunkčními solitérními objekty a areály nebo víceúčelovými (integrovanými) objekty občanské vybavenosti převážně lokálního významu

přípustné využití:

-       stavby a zařízení pro obchod

-       stavby a zařízení pro služby

-       stavby a zařízení veřejné správy, pošt

-       stavby a zařízení pro administrativu a peněžnictví

-       stavby a zařízení pro školství

-       stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči

-       stavby a zařízení kulturně společenská

-       stavby a zařízení ubytovací a stravovací - stavby a zařízení církevní

-       účelové sportovní plochy a zařízení

-       zahradnictví

-       stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech

-       stavby pro skladování

-       zařízení veterinární péče

-       ubytovací jednotky a byty

-       rodinné domy

-       příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

-       odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č. 137/1998 Sb., v platném znění, parkovací garáže

-       stavby a zařízení hromadné dopravy

-       stavby a zařízení technického vybavení

-       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

-       zeleň veřejná a ochranná, drobná architektura, vodní prvky

-       zahrady v areálech objektů občanské vybavenosti

nepřípustné využití:

-       stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

-       hromadné garáže

-       velkokapacitní stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

-       stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

-       stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

-       stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

 

Sportovní plochy

jsou plochy sportovních areálů s možností sezónního a celoročního využití ke sportovním účelům  

přípustné využití:

-     sportovní plochy a zařízení krytá a nekrytá

-       tribuny, hlediště, sociální zařízení

-       stavby a zařízení veřejného stravování

-       stavby a zařízení pro zdravotnictví

-       stavby a zařízení pro administrativu

-       ubytovací jednotky a byty

-       stavby a zařízení provozního vybavení

-       příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

-       odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl. č. 137/1998 Sb., v platném znění, garáže

-       stavby a zařízení hromadné dopravy

-       stavby a zařízení technického vybavení

-       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů

-       zeleň veřejná

nepřípustné využití:

-       stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

-       stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

-       velkokapacitní stavby a zařízení pro obchod, nákupní centra, zábavní střediska

-       stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

-       stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

-       stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

-       čerpací stanice pohonných hmot

 

Území výroby, podnikatelských aktivit

je určeno pro umisťování staveb a zařízení výroby nezemědělského charakteru a služeb majících charakter výroby, staveb pro skladování a servis u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyhl.č. 356/2002 Sb., apod.).

přípustné využití:

-       stavby a zařízení výroby nezemědělského charakteru a služeb majících charakter výroby a řemeslné výroby

-       stavby a zařízení pro skladování a manipulační a skladové plochy

-       stavby a zařízení pro servis a opravy

-       stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

-       stavby a zařízení služeb nemající charakter výroby

-       ubytovací jednotky a byty

-       stavby a zařízení zemědělské výroby rostlinné

-       čerpací stanice pohonných hmot

-       stavby a zařízení technického vybavení

-       stavby a zařízení provozního vybavení

-       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů

-       příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy a odpočinkové plochy

-       stavby a zařízení hromadné dopravy

-       odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č. 137/1998 Sb., v platném znění, garáže pro služební, nákladní a speciální vozidla

-       zeleň veřejná a ochranná

nepřípustné využití:

-       stavby a zařízení průmyslové výroby

-       rodinné a bytové domy (mimo ubytovací jednotky a byty)

-       stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území), stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

-       stavby pro chov hospodářského zvířectva, hnojiště, silážní jámy

-       skládky odpadů

Území zemědělské výroby

            slouží umístění staveb a zařízení zemědělské výroby a služeb s ní spojených, staveb pro skladování a servis

přípustné využití:

-       stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva a chov ryb

-       stavby a zařízení pro skladování produktů živočišné výroby

-       stavby a zařízení pro přípravu a skladování krmiv a steliva

-       stavby a zařízení pro pěstování rostlin

-       stavby a zařízení pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby

-       stavby a zařízení pro skladování a přípravu prostředků výživy

-       stavby a zařízení pro skladování přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů

-       stavby a zařízení pro zemědělské služby

-       stavby a zařízení pro odstavování nákladní a zemědělské techniky

-       hnojiště, silážní jámy

-       stavby a zařízení skladovací a pro servis, manipulační plochy a provozní nádrže

-       stavby a zařízení provozního vybavení

-       stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

-       stavby a zařízení služeb majících charakter výroby

-       stavby a zařízení veterinární péče

-       čerpací stanice pohonných hmot v rámci areálů

-       stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů

-       příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy, odpočinkové plochy

-       odstavné a parkovací plochy a garáže

-       stavby a zařízení technického vybavení

-       zeleň veřejná a ochranná

-       ubytovací jednotky a byty

nepřípustné využití:

-       stavby a zařízení průmyslové výroby

-       rodinné a bytové domy (mimo ubytovací jednotky a byty )

-       stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území)

-       stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

-       skládky odpadů

Území technické vybavenosti

jsou určena pro umisťování staveb a zařízení technické infrastruktury jako je zásobování vodou, elektrickou energií, plynem, centrální zásobování teplem a teplou vodou, přenos dat a informací a dalších médií (produktovod), dále slouží odvádění a likvidaci odpadních vod a nakládání s odpady a odstraňování odpadů.

přípustné využití:

-       stavby a zařízení pro zásobování vodou

-       stavby a zařízení pro zásobování energiemi

-       stavby a zařízení pro zásobování centrálně vyráběným teplem a teplou vodou

-       stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace

-       stavby a zařízení sloužící přenosu dalších médií (produktovody apod.)

-       stavby a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly

-       stavby a zařízení sloužící k nakládání s odpady

-       stavby a zařízení a plochy pro skladování a manipulaci s materiály

-       stavby a zařízení provozního, technického a technologického vybavení

-       stavby pro administrativu

-       komunikace účelové, pěší a cyklistické

-       odstavné a parkovací plochy a garáže

-       zeleň veřejná a ochranná

-       protipovodňová opatření.

nepřípustné využití:

-       stavby a zařízení průmyslové výroby

-       rodinné a bytové domy

-       stavby a zařízení občanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

-       stavby a zařízení zemědělské výroby

-       čerpací stanice pohonných hmot

 

Plochy zeleně v sídle

jsou plochy utvářené udržovanou zelení se zahradnickou úpravou, umožňující každodenní rekreaci ve veřejném prostoru, udržované travnaté plochy, louky, sady a zahrady v zastavěném území obce a v návaznosti na ně

 

přípustné využití:

-       parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry, sady, zahrady

-       stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch – dětská hřiště apod.

-       stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)

-       komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace

-       stavby a zařízení technické vybavenosti

nepřípustné využití:

-       veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

-       skládky odpadů

 

Dopravní plochy

jsou plochy liniových dopravních staveb, parkovišť a dopravní vybavenosti

přípustné využití:

-       liniové stavby dopravy silniční (silnice I., II., III., třídy, rychlostní komunikace, dálnice, místní obslužné a účelové komunikace)

-       komunikace pro pěší a cyklisty

-       odstavné a parkovací plochy

-       liniové a plošné stavby dopravy železniční, letecké a vodní

-       stavby, zařízení a plochy sloužící k zajištění dopravního provozu (nástupiště, odbavovací objekty a plochy, nakládací rampy, stavby a zařízení pro manipulaci a skladování přepravovaného zboží, pro odstavování vozidel a mechanizmů, pro opravy a servis, čerpací stanice pohonných hmot, informační zařízení)

-       odstavné a parkovací plochy, řadové a hromadné garáže

-       stavby a zařízení technického vybavení

nepřípustné využití:

-       rodinné a bytové domy

-       stavby a zařízení občanské vybavenosti

-       stavby a zařízení pro sport a rekreaci

-       stavby a zařízení průmyslové výroby, služeb majících charakter výroby, stavby a zařízení zemědělské výroby

-       skládky odpadů

 

Ochrana plochy pro přeložku II/308

Lokalita pro uvažovanou přeložku II/308 leží na zemědělské ploše (orná) ve východní části správního území obce jižně od stávající komunikace II/308.

přípustné využití:

-       orná půda

-       speciální zemědělské kultury a trvalé travní porosty

nepřípustné využití :

-       veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným funkčním využitím

 

Zemědělské plochy - orná půda

Jedná se o intenzivně obdělávané zemědělské pozemky určené pro pěstování zemědělských plodin.

přípustné využití:

-       orná půda

-       liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

-       stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst.2 zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění

 

nepřípustné využití :

-       veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

-       skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

 

Zemědělské plochy – trvalé travní porosty

            Jedná se o intenzivní travní porosty a pastviny a extenzivní travní porosty.

přípustné využití :

-       trvalé travní porosty

-       liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

-       stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst.2 zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění

nepřípustné využití :

-       veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

-       skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

 

Lesní plochy (pozemky určené k plnění funkce lesa)

jsou pozemky plnící funkci lesa a sloužící k pěstování lesních porostů

přípustné využití:

lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití, pro ekologickou stabilizaci krajiny, pro funkci       izolační

-       liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

-       malé vodní plochy a toky

-       stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 15 zák.č.289/1995 ve znění pozdějších předpisů

nepřípustné využití:

-       veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

-       skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

 

Plochy krajinné zeleně

Jedná se o břehovou a doprovodnou zeleň vodních ploch a toků a komunikační sítě v krajině, stabilizační vegetaci svahů, ochrannou vegetaci plošin a sníženin, květnaté louky, mokřady a prameniště, vegetaci říčních a poříčních niv, extenzívní staré sady a postagrární lada, integrované krajinné linie, klimaxové dřevinné porosty a urbánní lada.

 

přípustné využití:

-       extenzívní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná a dřevinná společenstva (skály, stepi, mokřady).

-       stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)

-       plochy pro krátkodobé rekreační využití

nepřípustné využití :

-       veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným funkčním využitím

-       skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

 

Vodní plochy a toky

jsou řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské

přípustné využití:

-       vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě, hospodářskému využití (chov ryb, vodních živočichů, výrobě energií)

-       stavby a zařízení technického vybavení (měřicí stanice aj.)

-       technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.)

nepřípustné využití:

-       veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným funkčním využitím

-       stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území nad mez stanovenou platnými předpisy

-       skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

 

Článek 6

Vymezení zastavitelného území

 

Územní plán stanovil následující zastavitelná území. Jejich vymezení je patrné z  hlavního výkresu v grafické části elaborátu.

 

Pořadové číslo v ZPF

Rozloha (ha)

Navrhované funkční využití

Charakteristika

1

1,48

podnikatelské aktivity

Lokality jsou situovány po obou stranách silnice II/308 při příjezdu do obce od Hradce Králové

2

0,93

podnikatelské aktivity

3

0,42

občanská vybavenost

Obě lokality jsou situovány za sebou při jižním okraji silnice II/308 v západní části obce

4

0,27

občanská vybavenost

5

0,40

obytné

Plocha vyplňující proluku mezi původní zástavbou a novostavbou rodinného domu při hlavní silnici

6

1,98

obytné

Lokalita určená pro obytnou výstavbu dotváří   urbanistickou strukturu obce v její západní části

8

1,38

podnikatelské aktivity

Obě lokality jsou situovány mezi zahrady obytných domů a areál zemědělské výroby v centrální části Královy Lhoty

pozn.: část lokality č. 9 leží v současně zastavěném území

9

0,22

podnikatelské aktivity

10

11

12

0,51

2,81

0,40

obytné

Lokality, navazující na sebe a na současně zastavěné území, jsou situovány při jižním okraji obce.

14

0,96

obytné

Rozsáhlejší plocha pro bydlení je situována v klidné části obce východně od kostela, část lokality je v současně zastavěném území

15

0,94

obytné

Doplnění proluky mezi stávající zástavbou a navázání na návrhové plochy v jihovýchodním kvadrantu obce

16

0,64

obytné

Lokalita určená pro výstavbu několika rodinných domů dotváří urbanistickou strukturu obce v její východní části

17

0,10

ČOV

Lokalita pro výstavbu čistírny odpadních vod u zemědělského areálu

18

0,13

obytné

Využití proluky mezi stávající zástavbou

19

0,32

obytné

Dotvoření zástavby v jihozápadním kvadrantu a navázání na stávající obytné plochy

20

0,06

ČOV

Lokalita pro výstavbu čistírny odpadních vod

 

 

Článek 7

Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

 

Doprava

            V řešeném území je provozována pouze doprava silniční. Jedná se o silnice:

II/308                Hradec Králové - Nové Město nad Metují

III/30815            České Meziříčí - Malé Meziříčí – Josefov

 

            Na průtahu silnice II/308 nejsou navrhovány úpravy. V západní části administrativního území je podél této silnice vymezena ochrana plochy pro možnost realizace úpravy křižovatky Na Vrtáčku (dle ÚP VÚC Orlické hory a Podhůří a ÚPO České Meziříčí). V rámci oprav a udržovacích prací se doporučuje zlepšovat kvalitu krytu a odtok srážkové vody z vozovky a vytvořit podmínky pro doplnění chodníků podél této páteřní komunikace.

Místní komunikace doplňují tuto síť silnic a zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu. Nejvýznamnější svými parametry a kvalitou zpevnění je MK spojující Královu Lhotu s obcí Skršice.

Obcí není vedena turistická ani cykloturistická stezka.

Pro nově navržené lokality k zástavbě budou zřízeny, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je patrný z návrhu. Vedení komunikací uvnitř zastavovaných lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené parcelace.

Pro parkování jsou využívány zpevněné plochy před prodejnou a při hostinci U Zemánků. Jinak je parkování prováděno v profilu místních komunikací a na vlastních pozemcích.

Odstavování vozidel je řešeno v izolovaných garážích na vlastním pozemku. U nových obytných objektů se doporučuje s ohledem na stupeň automobilizace uvažovat se dvěma odstavnými stáními. U nově navrhovaných podniků a služeb je třeba zajistit požadovaný počet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 (viz. vyhl. 137/1998 Sb. v § 10, v platném znění).

 

Technické vybavení

 

Zásobování vodou

            Obec má vybudován systém zásobování vodou. Je zásobována veřejným vodovodem v rámci VSVČ z vodojemu Bohuslavice. Na vodovodní řady budou napojeny i nově navrhované lokality.

 

Kanalizace

Králova Lhota má vybudován systém dešťové kanalizace. Vzhledem k morfologii terénu je obec členěna do tří samostatných povodí a způsob jejího odkanalizování nebude jednoduchý, proto se v  otázce odkanalizování doporučuje ponechat více možností řešení s rezervováním příslušných ploch. Je nutné zpracovat následně studii odkanalizování obce s technickým a ekonomickým vyhodnocením.

I. Jednotná kanalizace

Klasická kanalizace (jednotná) s ochranou 3 lokalit pro čistírny odpadních vod:

ČOV 1 jižně od zemědělského areálu

ČOV 2 jižně centra obce

ČOV 3 v západní části u plochy pro podnikatelské aktivity

 

I.A

Místo ČOV 1 a 2 mohou být čerpací stanice a ČOV 3 bude ponechána s přímým zaústěním do Haťského potoka

 

            I.B

Je možné i odvedení odpadních vod na ČOV České Meziříčí přes Skršice. V tomto případě budou na plochách vymezených pro čistírny odpadních vod umístěny čerpací stanice, které budou propojeny výtlakem a podél komunikace na Skršice bude veden nový výtlak na ČOV České Meziříčí.

 

II. Oddílná kanalizace

Stávající kanalizace včetně jejího doplnění bude využita pouze pro dešťové vody. Splaškové vody budou svedeny do tlakové nebo vakuové kanalizace na ČOV 3 s přímým zaústěním do Haťského potoka.

Odpad z požární nádrže bude nutno převést samostatným potrubím mimo stokové systémy do otevřeného příkopu pod obcí. Veškeré vody balastní a čisté dešťové budou svedeny mimo kanalizaci do otevřených příkopů a do melioračních svodnic.

            Do doby výstavby centrálního čištění doporučujeme u stávající zástavby likvidaci odpadních vod od obyvatelstva stávajícím způsobem, tzn. zejména jímkami na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905, u novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV.          

 

Elektrorozvody

Obec je napájena z primerní kmenové linky 35kV VN 363, odkud jsou vrchními odbočkami připojeny 3 trafostanice v obci.

Výhledový požadovaný výkon 622 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se buď celé vymění (TS 197), nebo osadí větším transformátorem - přezbrojí (TS 386). S výstavbou nové TS je nutno počítat v západní části řešeného území pro zajištění zásobování nově navržených ploch pro podnikatelské aktivity.

 

Zásobování plynem

Stávající zástavba v Králové Lhotě je plynofikována a počítá se i s plynofikací navrhovaných objektů.

 

 

Občanské vybavení

Králova Lhota je v současnosti vybavena zařízeními základní občanské vybavenosti, za vyšší vybaveností musí obyvatelé dojíždět do větších center. Těmi jsou především Hradec Králové, popř. Jaroměř, obě dobře dopravně dostupné.

            V budově Obecního úřadu je umístěna knihovna, pro společenské události je využíván sál v budově hostince. Sportovním účelům slouží víceúčelové hřiště (tenis, odbíjená, košíková) v centru obce. Ostatní zařízení – školská, lékařská – jsou v Českém Meziříčí.

 

 

Článek 8

Vymezení územního systému ekologické stability

 

Územní systém ekologické stability vymezil síť biocenter a biokoridorů, v současné době převážně nefunkčních.

Z funkčních prvků se jedná o rybník Závěšťák a navazující mokřadní, luční a lesní společenstva. Ostatní prvky jsou nefunkční či částečně funkční a sledují zejména degradované vodní toky či meliorační svodnice, které je žádoucí revitalizovat. Veškerá opatření je nutno provádět ve spolupráci se správcem toku.

V jižní části řešeného území byla navržena 2 biocentra, jejichž realizace předpokládá zatravnění či zalesnění na ploše cca 2ha + založení malé vodní nádrže.

Kromě biokoridorů údolnicového charakteru byl v území vymezen biokoridor sledující severní katastrální hranici obce. V lokalitě „V dolcích“ je na trase tohoto BK navrženo lesní biocentrum.

přípustné využití:

-      ekologicky významné plochy zahrnující vodní toky a plochy, lesní plochy, trvalé travní porosty, skupinovitou, rozptýlenou, solitérní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva

-        nezbytné plochy dopravní a zařízení technické infrastruktury, které neovlivní funkčnost prvků SES

nepřípustné využití:

-       stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území nad mez stanovenou platnými předpisy

-       veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněným funkčním využitím

-       skládky odpadu

 

 

Článek 9

Limity využití území

 

Do řešeného území nezasahuje žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody.

Dle § 14 odst. 2 zák. 289/1995 Sb, o lesích, v platném znění, je nutno respektovat pásmo 50 m od hranice lesa. Případná zástavba v tomto pásmu musí být projednána s dotčeným orgánem státní správy.

 

Z hlediska vodohospodářského:

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměru 500 mm, 2,5 m

Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:

                        a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování

                        b) vysazovat trvalé porosty

                        c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu

                        d) provádět terénní úpravy

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele

            Území leží v CHOPAV Východočeská křída.

Záplavové území zde nebylo vymezeno.

Po vybudování čistírny odpadních vod bude vyhlášeno OP čistírny dle typu a technologie ČOV.

Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., v platném znění, v plochách, které zasahují k hranici pozemků určených k plnění funkcí lesa, nesmějí být stavby umísťovány do pásma 50 metrů od hranice PUPFL. Případná zástavba v tomto pásmu musí být projednána s dotčeným orgánem státní správy.  

V oblasti dopravy jsou vymezena následující ochranná pásma:

Ochranná silniční pásma se zřizují dle zákona 13/1997 Sb., v platném znění, mimo souvisle zastavěné území obcí. Velikost pásma je určena důležitostí komunikace. Vlastní velikosti pásem jsou měřena od osy na obě strany :

15 m  od osy silnice II. nebo III. třídy a osy místní komunikace I. třídy

V těchto pásmech je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního silničního orgánu a za podmínek v povolení uvedených.

V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové poměry způsobené pozemní dopravou a nejvyššími přípustnými hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.

 

Ochranná pásma elektrických rozvodů jsou následující:

Pro zařízení vybudovaná po 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení 35 kV                            7m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN - stožárová                        jako vrchní vedení do 35 kV

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV)          1m na každou stranu od krajního kabelu.

 

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV                       10m od krajních vodičů

Trafostanice VN/NN - stožárová                        jako vrchní vedení do 35 kV

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV)          1m na každou stranu od krajního kabelu.

 

Ochranná pásma plynovodů jsou stanovena následovně:

- plynovody a přípojky do DN 200 mm včetně                             4 m

- nízkotlaké a středotlaké plynovody v zastavěném území obce   1 m,

- technologické objekty                                                              4 m,

 

 

Článek 10

Plochy přípustné pro těžbu nerostů

 

V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin a nejsou vymezeny plochy přípustné pro těžbu.

 

 

Článek 11

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

 

Pro obec Králova Lhota byly stanoveny veřejně prospěšné stavby. Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném znění - část čtvrtá, § 108 se za veřejně prospěšné stavby považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace ( stavby pro odstraňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu, a pod. ).

Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud řešení majetkoprávních vztahů nebude možno dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 

 

V Králově Lhotě byly jako plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezeny :

1          čistírna odpadních vod (var. čerpací stanice) – část parc.č. 459

2          čistírna odpadních vod (var. čerpací stanice) – část parc.č.222/1

3          čistírna odpadních vod (var. čerpací stanice) – část parc.č.451

 

 

Článek 12

Vymezení ploch pro provedení asanací nebo asanačních úprav

 

Plochy pro asanace a asanační úpravy nebyly vymezeny.

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í :

 

 

Článek 13

 

  1. 1.Schválený ÚPO Králova Lhota je závazný pro správní území Králova Lhota, tj. pro katastrální území Králova Lhota u Českého Meziříčí.
  2. 2.Případné změny závazné části územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce po předchozím projednánídotčenými orgány státní správy a odsouhlasení nadřízeným orgánem územního plánování.
  3. 3.O úpravě směrné části územního plánu rozhoduje pořizovatel územního plánu, což je ze zákona Obecní úřad Králova Lhota.
  4. 4.Schválený ÚPO Králova Lhota je uložen na Obecním úřadu Králova Lhota, na odboru výstavby Městského úřadu Dobruška (stavební úřad a orgán územního plánování). ÚPO Králova Lhota dále obdrží Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Hradec Králové. Změny a úpravy musí být provedeny současně ve všech výše uvedených paré.
  5. 5.ÚPO Králova Lhota je platný ode dne schválenízastupitelstvu obce.

 

 

Článek 14

 

Tato obecně závazná vyhláška je účinná od 2.9.2005.

 

            JUDr. Milan P a v e l k a                              Josef Z e m á n e k

                       místostarosta                                  starosta obce

 

Přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky jsou : Směrné části ÚPO Králova Lhota

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota