neděle 21. April 2024

Obecně závazná vyhláška o ochraně ovzduší a zákazu spalování některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování č. 2/07


Zastupitelstvo obce Králova Lhota se usneslo dne 7. 11. 2007 podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. g) a h) a odst. 3 písm. b) a § 4 odst. 4 a 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně ovzduší" ) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

V letech 2002 - 2003 proběhla v obci Králova Lhota plošná plynofikace a každý majitel domu měl možnost požádat o bezplatné vybudování plynové přípojky. Obec tak připravila pro všechny občany a majitele rekreačních objektů bezproblémové připojení na plynovou síť.

 

Článek 2

Cílem plynofikace obce bylo zlepšení životního prostředí v obci, především zvýšení čistoty ovzduší a zlepšení kvality bydlení a života v obci.

 

Článek 3

Provozovatelům malých spalovacích zdrojů znečišťování na území obce tj. fyzickým osobám i právnickým osobám, které provozují kotle s výkonem do 0,2 MW se zakazuje spalování následujících druhů méně kvalitních paliv s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší :

  1. energetického hnědého uhlí s výjimkou ořechu a kostky z lokality Ledvice
  2. lignitu
  3. uhelných kalů
  4. proplástků
  5. jiných materiálů, než jsou uznaná paliva (např. odpadu, plastů, gumy apod.)

 

Článek 4

Výjimku ze spalování paliv uvedených v článku 3 (kromě materiálů uvedených pod písm. e) může povolit obec na základě písemné, zdůvodněné žádosti jen v těch případech, kdy vytápění je zajišťováno kotlem pořízeným před plynofikací a to jen po dobu životnosti a funkčnosti kotle.

 

Článek 5

Kontrolou dodržování této vyhlášky jsou pověřeni všichni členové zastupitelstva a další osoby, které k této kontrole zmocní starosta obce.

 

Článek 6

Za porušení některého ustanovení této vyhlášky, může obec uložit pokutu podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., v platném znění.

 

Článek 7

Tato obecně závazná vyhláška č. 2/07 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2008.

 

Místostarosta obce: Starosta obce:
JUDr. Milan Pavelka v.r. Jiří Novák v.r.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota