neděle 21. April 2024

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek spalování rostlinných materiálů č. 3/07


Zastupitelstvo obce Králova Lhota se usneslo dne 7. 11. 2007 podle ustanovení § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně ovzduší" ) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.

 

Článek 2

Suché rostlinné materiály dle článku 1 nelze spalovat v obci v období celého roku za mlhy nebo za čerstvého větru. Tuto materiály nelze spalovat ani v neděli a ve dnech státem uznaných svátků.

 

Článek 3

V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí případně plynná paliva u zařízení, kde je výrobcem určeno toto médium. Otevřená ohniště většího rozsahu smějí být zapalována pouze mimo zastavěné území obce a to ve vzdálenosti větší než 100 metrů od poslední obytné či hospodářské budovy.

 

Článek 4

Je zakázáno bez výjimky plošné vypalování trávy či jiného materiálu na pozemcích a pálení suchých, shrabaných listů. Pálení větví a jiných zbytků po kácení či prořezu stromů a keřů je povoleno po předchozím ohlášení obecnímu úřadu. Funkcionář obce zváží, zda toto pálení oznámí HZS v Dobrušce.

 

Článek 5

Obec povolí pálení mírového ohně (čarodějnic) vždy podle tradice poslední den v dubnu. Tuto akci nahlásí předem na HZS v Dobrušce. Obce určí a oznámí v obci obvyklým způsobem místo a čas konání této akce. K pálení tohoto ohně lze použít jen nezávadné materiály jako je dřevo, větve, zbytky rostlin, papír apod. Jiný materiál není možné spalovat. Obec určí organizátora této akce, který je zodpovědný obci, že nebude spalován jiný materiál, než ten, který je povolen podle tohoto článku.

 

Článek 6

Za porušení některého ustanovení této vyhlášky, může obec uložit pokutu podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., v platném znění.

 

Článek 7

Tato obecně závazná vyhláška č. 3/07 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2008.

 

Místostarosta obce: Starosta obce:
JUDr. Milan Pavelka v.r. Jiří Novák v.r.

 

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota