čtvrtek 25. April 2024

Starosta obce Králova Lhota

v souladu s usnesením zastupitelstva obce ze dne 24. 7. 2002

vydává

 

O P A T Ř E N Í    O B C E

 

 

Obec Králova Lhota jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů , ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen zákon)  vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

 

ř á d    v e ř e j n é h o   p o h ř e b i š t ě

 

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) upravuje provoz veřejného pohřebiště v Králově Lhotě (dále jen „pohřebiště“), které se nachází u kostela sv. Zikmunda v Králově Lhotě,  katastrální území Králova Lhota u Dobrušky, č. parcely. 102
 2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu  s ustanovením § 18 odst. 2 zákona a sám je správcem pohřebiště. Konkrétní práce související s pohřbíváním a exhumacemi zesnulých nebo s ukládáním zpopelněných  lidských pozůstatků zajišťuje příslušná pohřební služba a to: p. Josef Červený, Pohřební služba Dobruška a p. Miluše Menclová, Pohřební ústav Bohuslavice nad Metují.

 

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

 1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

Leden – březen a říjen – prosinec ……………………….. 7 – 17 hodin

Duben – září …………………………………………….  7 – 20 hodin

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle….  7 – 21 hodin

Pokud je třeba v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště v jiných dobách, než jsou výše uvedeny, lze takovou situaci řešit s provozovatelem pohřebiště.

 

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tzn. Zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech a jiných podobných prostředcích.
 6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů na vymezenou dobu omezit nebo zakázat (např. terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.)
 7. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na hroby. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty, které narušují vzhled pohřebiště nebo ohrožují bezpečnost návštěvníků pohřebiště (rozbité vázy, střepy případně jiné předměty) z těchto míst odstranit.
 8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů (části obložení nebo hrobových desek či pomníků) na volná prostranství vedle hrobů není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodu. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně a květin na hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z vodovodního rezervoáru před pohřebištěm.
 11. Všechny odpadky je třeba ukládat na vyhrazené místo vedle márnice.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené na pohřebišti jeho správcem, včetně nové výsadby, bez jeho souhlasu.
 13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu o právu shromažďovacím.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

Článek 4

Rozsah služeb  poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště prostřednictvím pohřebních služeb uvedených v článku I, odst. 2 tohoto řádu zajišťuje činnosti, které si vyžadují zákonem přepsaná oprávnění:

a)      výkopové práce související s pohřbíváním a exhumací

b)      pohřbívání

c)      provádění exhumací

d)      ukládání zpopelněných lidských pozůstatků

Níže uvedené činnosti zajišťuje provozovatel pohřebiště sám:

e)      pronájem hrobových míst

f)        vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g)      správu a údržbu pohřebiště včetně přístupové komunikace a zeleně před pohřebištěm

h)      zajišťuje provoz márnice, do níž není možné ukládat zemřelé do doby pohřbení

i)        zajišťuje likvidaci odpadu

 

 

 

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

 1. Správce pohřebiště je povinen:

a)      předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“)k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo

b)     umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9

c)      umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné jen po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

 1. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly

       ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo                  

       nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 


Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka,  musí předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)      nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu  pohřbívací  plochy hrobového místa

b)     zajistit, by plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob

c)      odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce oprávněn to učinit sám.

 

 

d)     Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní sám, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 

 1. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví jejich   

      povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu.                             

      Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

      4.   Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat jen se

souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

 1. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa,    

      odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25      

      odst. 9 zákona

 1. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence   

      pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

 1. Strpět číselné  označení hrobů provedené správcem pohřebiště.
 2. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 řádu.
 3. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2 tohoto řádu

 

 

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1.       Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště prostřednictvím pohřební služby uvedené v článku 1. Jiná osoba může tak činit jen se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků ke zpopelnění by měl správce pohřebiště dbát na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého. Tento dokument by měl být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.

2.       Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem,  který stanoví.

3.       Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a úmrtí a  den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní části rakve.

4.       Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z  PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může výt pouze z materiálů, jako jsou dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5.       Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.

6.       Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem hygienika.

 

 

 

Článek 8

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 12 let.

 

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.

 

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)      Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základnové správy, která činí 600 mm pod úrovní terénu

b)     Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c)      Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

d)     Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

     

 1. Podmínky při zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)      Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm)

b)     Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů např. cihel, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka

c)      Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů

d)     Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)      Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)       Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly

g)      Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za deset let.

h)      Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm

i)        Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich správy zality betonem a povrch zaizolován.

j)       Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)     Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2

l)        Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 

 

 

 

 1. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

-  dobu výstavby hrobky

-  zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-  požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-  podmínky pro používání komunikace před pohřebištěm

-  způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidaci

-  povinnost dozoru při výstavbě

-  průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 

 1. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro  

      trvalé užívání stavby určit

-  druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-  způsoby a cyklus revizí hrobky

 

            Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 

 1. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

-  respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

-  neomezování  průchodnosti a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-  nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-  zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

 

 1. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Tímto opatřením se ruší dosud platný Řád pohřebiště vydaný vyhláškou MNV Králova Lhota  dne 25. 12. 1956.

 

Článek 11

Účinnost

 

Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 9. 2002.

 

V Králově Lhotě dne 25. 07. 2002

  

JUDr. Milan Pavelka v.r.                                                           Josef Zemánek v.r.

       místostarosta                                                                                starosta

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota