neděle 14. April 2024

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky zastupitelstva obce Králova Lhota o schválení územního plánu obce Králova Lhota a vyhlášení jeho závazných částí:


Směrné části územního plánu obce

KRÁLOVA LHOTA

 

1. Za směrné je nutno považovat v územním plánu vyznačené trasy technické infrastruktury, umístění trafostanic, směrové parametry komunikací a tvary křižovatek (nutno upřesnit projektem).

 

2. Směrná je vyznačená lokalizace a rozsah záboru pro interakční prvky (nutno upřesnit v rámci projektu komplexních pozemkových úprav).

 

3. Směrné (orientační) jsou v ÚPO a v regulativech uvedené názvy právnických osob, ulic, míst, vybavenosti a pod., které lze měnit, nebo jsou již změněné.

 

4. Směrné jsou uvedené počty obyvatel, které rámcově vyjadřují pouze kapacitu navrženého řešení.

 

5. Směrný je výčet záměrů pro zkvalitnění a doplnění vybavenosti obce, který vychází ze soudobého hodnocení situace a může být v dílčích bodech revidován či doplněn.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota